logo

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Využívame energiu okolo nás.
Využívame energiu okolo nás.

Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov

Názov prijímateľa: JT – PARTNER, s.r.o.

Sídlo prijímateľa: Krivec 3132, 962 05 Hriňová

Názov projektu: Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov

Miesto realizácie projektu: súpisné číslo 3211, Hriňová 96205

Výška poskytnutého NFP: 2 923 928,10 EUR

Opis projektu: Praktickým prínosom realizácie projektu bude plnoautomatická linka na výrobu hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov, ktorá bude zabezpečovať ich výrobu, pomôže spoločnosti rozšíriť sortiment výrobkov, zabezpečiť zníženie závislosti Slovenska na dovoze uvedeného produktu, zabezpečí zníženie prevádzkových nákladov a vyššiu bezpečnosti práce. Uvedený produkt zlepší postavenie spoločnosti na trhu. Prepojenie riadiaceho a informačného systému zabezpečí zjednodušenie riadiacich procesov, automatizáciu riadiacich procesov, zníženie chybovosti a presné plánovanie výroby. Zabezpečenie kybernetickej bezpečnosti ochráni novovybudované zariadenia ako aj súčasné zariadenia pred nebezpečnými útokmi z vonkajšieho prostredia.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk

 

 

OBSTARÁVANIE

Výzva na predloženie ponúk v rámci zákazky zo dňa 24.7.2020:

Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov

DOKUMENTY:

Príloha č.1 Technická špecifikácia

Príloha č.2 Technické správy

Príloha č.3. Návrh na plnenie kritérií

Príloha č.4 Návrh zmluvy o dielo

Príloha č.5 Registrovaná obhliadka

Príloha č.6 Prehľad o celkovom obrate

Príloha č.7 Čestné prehlásenie o akceptovaní zmluvných podmienok

Výzva na predloženie ponuky 

15. Záznam z prieskumu trhu

 


Výzva na predloženie ponúk v rámci zákazky:

Výroba hydrolyzovaných instantných proteínových izolátov

8. Výzva na predloženie ponuky

8a. Príloha č. 1 Technická špecifikácia

8b. Príloha č. 2 Navrh na plnenie kriterii

8c. Príloha š. 3 Návrh Zmluvy o dielo JT PARTNER

8d. Príloha č. 4 ČV o subdodávke

8e. Príloha č. 5 Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá zákaz účasti vo verejnom obstarávaní

8f. Príloha č. 6 Informácie o osobe, ktorej služby alebo podklady uchádzač pri vypracovaní ponuky využil

17. Zaznam z prieskumu trhu

Dohoda o ukončení zmluvy o dielo z dňa 14.5.2020©2021 JT - PARTNER, s.r.o.