logo

Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider
Využívame energiu okolo nás.
Využívame energiu okolo nás.

Zvýšenie výťažnosti produktu KP1

 

Program rozvooja vidieka tabula nova 1

 

logo-eu-flag

 Program  Program rozvoja vidieka SR 2014 - 2020
 Spolufinancovaný fondom

 Európsky ppoľnohospodársky fond pre rozvoj
 vidieka (EPFRV)

 Opatrenie č./názov

 4 investície do hmotného majetku - časť B
 Investície do spracovania, uvádzania na trh, vývoja
 poľnohospodárskych výrobkov a prispievajúce
 k úsporám energetickej spotreby

 Podopatrenie č./názov

 4.2 Podpora pre investície na spracovanie/uvádzanie
 na trh a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov

 Schéma štátnej pomoci/ pomoci de minimis

 Schéma minimálnej pomoci č. DM - 4/2015 na
 podporu investícií na spracovanie/uvádzanie na trh
 a/alebo vývoj poľnohospodárskych výrobkov
 v Bratislavskom kraji (podopatrenie 4.2 PRV)
 Schéma štátnej pomoci č. SA.42876 na podporu
 investícií na spracovanie/uvádzanie na trh a/alebo 
 vývoj poľnohospodárskych výrobkov (Podopatrenie 
 4.2 PRV)

 Oblasť zamerania (fokusová oblasť - prioritná)  3A
 Oblasť zamerania podľa Výzvy: č./názov   

 2     Mliekarenský priemysel a výroba mliečnych
        výrobkov

 Číslo výzvy  8/PRV/2015
 Kód Projektu  042BB080003
 Názov Projektu  Zvýšenie výťažnosti produktu KP1
 Miesto realizácie Aktivít Projektu   SR, okres: Detva, obec: Hriňová
 Predmet Aktivít Projektu  Presné vymedzenie predmetu Aktivít Projektu je 
 v prílohe č. 2 k Zmluve o poskytnutí NFP
 Cieľ Projektu  Cieľ projektu je uvedený v časti B5 ŽoNFP
 Použitý systém financovania  refundácia
 Číslo bankového účtu Prijímateľa vo formáte IBAN   SK41 0200 0000 0031 2234 0357
 Prijímateľ je zaradený do kategórie Veľký podnik  nie 
 Prijímateľ je zaradený do kategórie MSP  áno

 

 ©2021 JT - PARTNER, s.r.o.